how can you have any pudding if you don't eat your meat

Regels, afspraken en tradities

Het spreekt vanzelf dat de leerlingen op tijd aanwezig zijn voor het begin van de les. Vertragingen zijn voor iedereen vervelend en proberen we dus zoveel mogelijk te vermijden.

De kinderen verlaten het leslokaal pas aan het voorziene einde van de les. Moet uw kind uitzonderlijk de les vroeger verlaten, komt u het best zelf afhalen, of geeft u een ondertekend briefje mee voor de monitor.

Als je niet aanwezig kan zijn op een komende les, hebben we graag dat je de monitor verwittigt.

 • Je doet dat minstens 3 uur vóór het beginuur van de les; dat geeft de monitor de gelegenheid het "gat" eventueel nuttig met iets anders te vullen.
 • Wie zich niet verontschuldigd heeft, wordt als afwezig geregistreerd.

Elke leerling krijgt tijdens de eerste les een agenda.

In de agenda vindt u:

 • het onderwerp van elke voorbije les;
 • eventueel huiswerk;
 • meldingen over wanneer er uitzonderlijk geen les is.

De ouders worden verzocht elke week de agenda te tekenen; zo weet ook de leerkracht dat ze op de hoogte zijn.

Adres: alle lessen van het Jeugdmuziekatelier De Hommel vinden plaats in de lokalen van De Wildeman - Oud Gemeentehuis - Wilselsesteenweg 28, 3020 Herent.

Gemengd gebruik: we delen dit gebouw met andere culturele verenigingen en gedragen ons bijgevolg respectvol en storen de andere gebruikers niet.

Toegang: de leerlingen (en hun ouders) betreden het gebouw via de voordeur, gelegen aan de Wilselsesteenweg.

Ad valvas: links naast deze voordeur, aan de buitenzijde van het gebouw, zal u de laatste berichtgeving van De Hommel vinden( bv. onvoorziene afwezigheid van een monitor).

Gespreide betaling van de bijdrage is mogelijk.

 • U vinkt die optie aan in het inschrijvingsformulier.
 • Wij doen u dan per e-mail een voorstel van bijdrageplan.
 • We verdelen de te betalen bijdrage in maandelijkse schijfjes van ongeveer €50.
 • Het aantal schijfjes wordt dus bepaald door de te betalen bijdrage: als u bijvoorbeeld €250 bijdrage moet betalen, worden dat 5 schijfjes van precies €50.
 • U stort telkens op de eerste dag van de maand één schijfje, bij voorkeur met een doorlopende opdracht aan uw bank.
 • We doen minstens 3 schijfjes; daardoor is het bedrag per schijfje misschien nog lager dan €50.
 • Anderzijds doen we maximaal 9 schijfjes; anders moet u misschien nog betalen terwijl de lessenreeks al geëindigd is.
 • Eventuele meerdere inschrijvingen van één gezin, worden samengenomen in één bijdrageplan.

Inschrijvingen die gebeuren vóór of ten laatste op de traditionele einddatum 31 augustus, en waarvoor de bijdrage gestort is binnen 2 weken na de inschrijving, zijn bijna zeker van een plaatsje.

Voor de IML-cyclus is het aantal inschrijvingen in de voorbije jaren slechts uitzonderlijk een probleem geweest, waarbij leerlingen op een wachtlijst terechtkwamen tot we een bijkomende monitor notenleer gevonden hadden. Vroeg inschrijven is de boodschap; dan kunnen wij tijdig op zoek naar de nodige monitoren en is een wachtlijst onwaarschijnlijk.

Voor bepaalde veelgevraagde instrumenten (gitaar, piano) bestaat altijd een kansje dat we enkele leerlingen niet bij een monitor kunnen onderbrengen. Ook hier is vroeg inschrijven de boodschap, zodat wij een teveel aan leerlingen voor een bepaald instrument nog tijdig kunnen oplossen door het aanwerven van een bijkomende monitor. Wat eventueel enig uitstel van het begin van de lessenreeks tot gevolg kan hebben.
Er is ook altijd wel een kans dat u tijdens de uurbespreking geen geschikt wekelijks tijdstip kan afspreken met één van de monitoren van het door u gekozen instrument. In dat geval kan u uw inschrijving annuleren en wordt uw bijdrage integraal teruggestort.

Inschrijven doet u online op deze website. De inschrijvingen voor het jaar dat start einde september, beginnen doorgaans op 15 juni (al kan daar wel eens een beetje vertraging op zittten, maar dat vermelden we dan uitdrukkelijk) en eindigen op 31 augustus.

Meer info op de pagina inschrijven.

Op het inschrijvingsformulier vragen we de "huidige school" in te vullen. Dat doen we enkel om schoolgenootjes in dezelfde klas te kunnen zetten bij het verdelen van leerlingen over meerdere IML klassen van eenzelfde graad. Daarom kan u ook enkel kiezen uit de lagere scholen in de omgeving van onze vestigingsplaats De Wildeman. Wie niet voor IML inschrijft, vult dus best "geen" in.

De normale periode voor inschrijvingen eindigt op 31 augustus. Inschrijvingen na die datum kunnen nog, maar zijn onder voorbehoud.

 • Voor instrumentles betekent dit dat de leerling bij de uurbespreking hoe dan ook een hoger - ongunstiger - volgnummer krijgt dan alle tijdige inschrijvingen, onafhankelijk van de leeftijd.
 • Voor instrumentles en notenleer betekent het dat, indien er geen plaats meer vrij is in een notenleerklas, wij niet noodzakelijk op zoek gaan naar een bijkomende monitor en niet noodzakelijk een bijkomende klas notenleer organiseren.

Samengevat: een inschrijving onder voorbehoud heeft dus kans in de kou te blijven staan. In dat geval kan u uw inschrijving annuleren en krijgt u uw bijdrage integraal teruggestort.

In het inschrijvingsformulier IML is de mogelijkheid voorzien aan te geven dat de leerling graag met zusje, broertje of vriendje in dezelfde klas wil zitten. We vragen ook in te vullen naar welke school in de buurt de leerling gaat.
Als er meerdere klassen per graad zijn, houden we daar dan in de mate van het mogelijke rekening mee.

De opdracht aan de monitoren luidt: iedere leerling precies 27 lessen aanbieden, niet meer en niet minder; dit geldt zowel voor de klassikale notenleerlessen (AML, IML, VML) als voor de individuele instrumentlessen.

De lessen beginnen begin oktober en kunnen doorgaan tot einde juni. Daartussen liggen meer dan 30 schoolweken. De monitoren mogen en moeten dus af en toe een les laten wegvallen. Meerdere van onze monitoren zijn nog studenten en laten dus wegens blok en examens wel eens lessen wegvallen in de periode half januari tot half februari en in juni.

Als aangeboden les wordt geteld:

 • iedere les in het normale vaste rooster afgesproken tijdens de uurbespreking tenzij tijdig door de monitor geannuleerd;
 • iedere inhaalles waarvoor de leerling vooraf zijn akkoord gegeven heeft voor datum en tijdstip,

En dat onafhankelijk van het al dan niet afwezig of verontschuldigd zijn van de leerling.

De uurbespreking is de gebeurtenis waarbij alle instrumentleerlingen de gelegenheid krijgen hun monitor, weekdag en tijdstip van de wekelijkse les af te spreken.

Informatie over welke monitoren, weekdagen en uren er beschikbaar zijn, is spijtig genoeg niet vooraf beschikbaar. We begrijpen dat deze informatie voor u nuttig zou zijn, maar we beschikken zelf vaak pas over deze informatie op het allerlaatste moment. Gebrekkige of onvolledige informatie verspreiden beschouwen we als unfair en mogelijk contraproductief. We vragen u dan ook niet naar deze informatie te vragen via e-mail, het inschrijvingsformulier of welke weg dan ook.

Er zijn twee afzonderlijke uurbesprekingen, de 'kleine' en de 'grote':

 • Kleine uurbespreking: voor de instrumenten met maar één of hoogstens 2 monitoren; deze verloopt telefonisch - u wordt opgebeld -  en neemt mogelijk enkele dagen in beslag ongeveer 1 week vóór het begin van de lessen.
 • Grote uurbespreking: voor de instrumenten met 2 of meer monitoren en veel leerlingen, én voor de instrumenten waarvoor er maar één monitor is als die 'nieuw' is; voor deze uurbespreking moet u op een welbepaald moment naar onze lokalen komen - u wordt daar tijdig per e-mail voor uitgenodigd - maar daar krijgt u de monitoren dan ook in levende lijve te zien en te spreken.

Lees hier welke uurbespreking voor u van toepassing is. Het hangt af van uw instrument en kan van jaar tot jaar verschillen.

 • Kinderen eerst - De monitoren zitten per instrument in een lokaal bij elkaar en de leerlingen komen aan de beurt in stijgende volgorde van leeftijd. Dit om de jonge leerlingen kans te geven op de uren van de namiddag of de vroege avond.
 • Oud-leerlingen - Een monitor kan wel een aantal plaatsen vrijhouden voor oud-leerlingen, weliswaar zonder tijdstip. Zo kunnen oud-leerlingen toch bij hun vertrouwde monitor terecht, maar ze moeten wel aan de uurbespreking deelnemen om het tijdstip vast te leggen.
  Om als oud-leerling van een monitor beschouwd te worden, moet u op het inschrijvingsformulier het vakje 'graag zelfde monitor vorig jaar' aanvinken.
 • Volgnummer - Alle instrumentleerlingen ontvangen in het voorafgaande weekend een uitnodiging met instructies en hun volgnummer. Late inschrijvers en late betalers krijgen een hoger volgnummer. Wie 3 dagen vóór de uurbespreking nog niet betaald heeft, krijgt helemaal geen volgnummer en wordt enkel tot de uurbespreking toegelaten op vertoon van een bewijs van betaling.
 • Annuleren - Wie er bij die gelegenheid niet in slaagt een geschikte weekdag en tijdstip af te spreken, kan zijn inschrijving annuleren en krijgt zijn bijdrage integraal teruggestort.
 • Verplicht - Deelnemen aan de uurbespreking is verplicht, d.w.z. het is de enige toegelaten manier om aan een afspraak met een monitor te komen. En dit omdat regelingen achteraf per telefoon of e-mail verschrikkelijk arbeidsintensief zijn voor het bestuur.
  Er is één uitzondering: een monitor die zijn/haar rooster al gevuld krijgt met enkel oud-leerlingen en dus geen nieuwe leerlingen kan bijnemen; hij/zij kan zelf vooraf met die oud-leerlingen de tijdstippen vastleggen zodat zij niet naar de uurbespreking hoeven te komen; dit wordt hen vooraf gemeld.

Bij instrumentles kan u op het inschrijvingsformulier ingeven dat u dubbele lesduur wenst. De normale lesduur is 30 minuten, wat betekent dat elke wekelijkse les 30 minuten duurt. Als u dubbele lesduur vraagt, duurt elke wekelijkse les 60 minuten.

Voor die bijkomende lesduur moet u een bijkomende bijdrage van €210,00 betalen overeenkomstig het normale tarief instrumentles.

 • Overweeg dat ook 2de hands kopen of huren mogelijk is.
 • Voor advies voor het kiezen van een geschikt instrument, staan onze monitoren ter beschikkking; liefst per e-mail naar jma.dehommel@gmail.com.
 • Het nabije Leuven telt wel enkele muziek- en instrumentwinkels waar u ook deskundig advies kan krijgen, zowel voor nieuw, 2de hands als huur. U begrijpt dat wij hier geen concrete namen kunnen noemen, maar een internetzoekmachine zal u gauw op weg helpen.
 • Of wie weet woont er een muziekliefhebber in uw buurt die misschien ...

We hebben jammer genoeg niet de middelen om oefeninstrumenten ter beschikking te stellen van de leerlingen.

Instrumentles kan enkel gevolgd worden met een minimum aan kennis notenleer, dus ...

 • voor leerlingen in de lagere-schoolleeftijd is het verplicht de IML-cyclus (notenleer) in parallel met de instrumentlessen te volgen;
 • instrumentles begint vanaf 1IML;
 • tieners (vanaf 12 jaar) en volwassenen die VML volgen, kunnen vanaf het eerste jaar VML instrumentles volgen;
 • tieners (vanaf 12 jaar) en volwassenen die niet VML volgen, bekijken we individueel; het is daarom nuttig bij uw (eerste) inschrijving alvast enige informatie over uw notenleerkennis mee te geven.

De monitor doet uiteraard zijn/haar best om aanwezig te zijn. Is hij/zij toch onverwacht afwezig ...

 • dan wordt u daar zo mogelijk vooraf van verwittigd; per e-mail of desnoods SMS;
 • lukt dat niet, proberen we een berichtje uit te hangen ad valvas aan de inkomdeur.

Ouders die hun kinderen bij de school afzetten, moeten er rekening met houden dat de monitor altijd onverwacht afwezig kan zijn, zonder dat we erin geslaagd zijn hen te verwittigen.
Er is geen opvang voorzien voor of na de lessen, of indien een leerkracht zou afwezig zijn. Het is dus belangrijk u ervan te vergewissen dat de leerkracht aanwezig is. Kinderen die toch blijven, doen dit op eigen verantwoordelijkheid.

 De lessen IML zijn afgestemd op volgende leeftijden:

 • 1IML: derde leerjaar basisonderwijs;
 • 2IML: vierde leerjaar basisonderwijs;
 • 3IML: vijfde leerjaar basisonderwijs;
 • 4IML: zesde leerjaar basisonderwijs.

 ... maar ook kinderen die één of twee jaar ouder zijn, zijn welkom.

De lessen AML zijn uitsluitend bedoeld voor kinderen in het tweede leerjaar basisonderwijs; jongere kinderen beginnen er beter nog niet aan, en oudere kinderen vangen we graag op in de IML-cyclus.

De lessen VML zijn uitsluitend bedoeld voor tieners (vanaf 12 jaar) en volwassenen.

De lessen starten traditioneel in de eerste week van oktober.

Het einde van de lessen, zowel notenleer als instrument, wordt vooral bepaald door het gegarandeerde aantal van 27 lessen; hangt dus nogal af van de monitor.
De laatste dag waarop les kan gegeven worden is hoe dan ook 30 juni (of 29 juni als 30 juni een zondag is).

Proeflessen aanbieden is een hele klus en dat doen we dus niet echt.

Maar u kan gebruik maken van onze huisregel die zegt: we betalen uw bijdrage helemaal terug als u uitschrijft vóór de derde les.

Dat komt erop naar dat de eerste twee lessen proeflessen zijn. Voorwaarde is wel dat u uw bijdrage vooraf gestort heeft.

 Missen is menselijk dus uitschrijven is mogelijk.

 • Als je uitschrijft vóór je derde les, krijg je je bijdrage zonder discussie geheel terug. Een e-mail naar jma.dehommel@gmail.com of een telefoontje naar een bestuurder volstaat. (Tip: dit is een toegestane verkapte vorm van proeflessen.)
 • Als je uitschrijft na de derde les, kan je misschien nog je bijdrage recupereren, maar daarover beslist dan het bestuur.
 • Als je uitschrijft omdat je tijdens de uurbespreking geen geschikt uur kon afspreken met één van de monitoren van jouw instrument, wordt je bijdrage teruggestort.
 • Uitschrijven kan je niet bij je monitor.
template by JStemplates.com